12 april 2014

Op zaterdag 12 april om 10 uur vindt de voorjaars-ledenvergadering plaats in het Holland Route Huis op het Hembrugterrein in Zaandam. Hemkade eerste ingang.

NB. In verband met de huur van stoelen is het beslist nodig dat u zich vooraf, via onderstaand formulier, aanmeldt met opgave van het aantal personen.

Uw naam: *
Aantal personen (Inclusief uzelf): *
E-mail: *

Agenda:

09.30 uur Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Ledenvergadering Vereniging Zaans Erfgoed

  1. Opening
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Financiën: financieel jaarverslag 2013, controle kascommissie en benoeming van een nieuwe kascommissie; voorstel afvoering reservering Museumhaven naar algemene reserve
  4. Verslag ledenvergadering 9 november 2013
  5. Bestuursaangelegenheden: aftredend en niet herkiesbaar: Jos Bezuijen; benoeming Gerard Fokke tot nieuwe penningmeester
  6. Verslag voorzitter: activiteiten en actuele zaken
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

 

Ad 4.: het is tot een dag voor de vergadering mogelijk kandidaten voor het bestuurslidmaatschap bij het bestuur aan te melden.

 

10.45 uur Hildebrand de Boer: ‘Industrieel erfgoed en toerisme: The European Route of Industrial Heritage’.

11.10 uur Korte koffiepauze

11.40 uur Marjorie Verhoek: ‘Het Hembrugterrein als bijzonder industrielandgoed – een korte schets van de geschiedenis.’

12.05 uur Mogelijkheid tot een rondleiding over het Hembrugterrein

 

De stukken behorend bij de vergadering liggen ook ter plekke klaar.
Op verzoek kunnen ze een week voor de vergadering per e-mail worden toegestuurd, aanvragen via tel. 075-616 61 31 of via secretariaat@zaanserfgoed.nl

Op het terrein is parkeergelegenheid.

Bus 456 vertrekt om 09.13 uur vanaf het station Zaandam.