Jaarverslag 2014

Voorwoord

Voor u ligt het verslag over 2014, dat in de vergadering van 18 februari 2015 door het bestuur is vastgesteld. Het laatste onderdeel, het financieel verslag over 2014, wordt toegevoegd na vaststelling in de ledenvergadering van 4 april 2015.

Het inhoudelijk deel van het verslag geeft de leden en geïnteresseerden een goed overzicht van onze activiteiten in 2014. De communicatie met de leden over verenigingsactiviteiten liep tot voor enkele jaren alleen via de twee ledenvergaderingen en de rubriek Verenigingsnieuws in het blad Zaans Erfgoed. Sinds 2013 zijn daar de actuele verenigingssite op internet en het jaarverslag bijgekomen. Weliswaar verschijnt dat laatste achteraf, maar daardoor geeft het wel een breed overzicht.

Veel leesplezier!

 

Inleiding: de rode draden van het erfgoedbeleid in 2014

P1060932

Piet Oudega en Addy Verschuren ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.

De vereniging Zaans Erfgoed heeft in 2014 veel aandacht besteed aan het tot stand brengen en daarna uitwerken van een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Zaanstad. Het is wellicht een in Nederland unieke overeenkomst. Gemeente en vereniging werken vanaf 19 augustus 2014 op een georganiseerde wijze samen bij het beschermen van monumenten in Zaanstad. Bij de vereniging is deze vorm van samenwerking geboren uit frustratie over het haperende beschermingsbeleid van de gemeente en het uitblijven van respons op initiatieven van de vereniging. Bij de gemeente speelde een tekort aan ambtelijke capaciteit en financiële middelen voor het erfgoedterrein, ondanks de politieke prioriteit die het onderwerp wel steeds krijgt. De afgesproken samenwerking, onder regie van een gemengde werkgroep, moet de bescherming vergroten en de frustraties verminderen.

Hoewel er tientallen erfgoedorganisaties in de Zaanstreek te vinden zijn, is de vereniging Zaans Erfgoed de enige die de volle breedte van het onderwerp in de gehele Zaanstreek, dus inclusief Wormerland en Oostzaan, bestrijkt. Dat geeft verplichtingen. Wij zullen daarom jaarlijks met de andere organisaties contact hebben over onder meer onze inzet bij dit aanwijzingsbeleid. Dat sluit aan bij de faciliterende rol die wij op enkele terreinen voor onze zusterorganisaties hebben.

 

klein003Een tweede rode draad was de ontwikkeling op de Zaanse Schans. Eind 2013 stuurde de vereniging een brandbrief naar de gemeente Zaanstad, met de oproep om de monumenten op de Zaanse Schans voor moedwillige aantasting te behoeden. Er waren foto’s met flagrante voorbeelden bijgevoegd. Hoewel ook hier een formele reactie van de gemeente op zich liet wachten, werd het onderwerp wel breed opgepakt. Zowel de gemeente als het stichtingsbestuur van de Zaanse Schans ondernamen actie. In de loop van 2014 kwam daar een initiatief bij van Zaan&Dijk, dat een nota publiceerde over de Volendammisering op de Zaanse Schans. Daarin werd de klacht van de vereniging verder verbreed. Ook met Zaan&Dijk is de stichting Zaanse Schans in goed gesprek. Wij zullen bewaken dat het stichtingsbestuur en de gemeente daadwerkelijke stappen blijft zetten om de Schans een zo authentiek mogelijk beeld te laten blijven geven van een Zaans dorp rond 1850.

 

Misschien is er nog een derde rode draad te ontwaren: de nog steeds groeiende waardering voor het gebouwde cultureel erfgoed. De trend die Zaanstad goed heeft aangevoeld en ingevuld met de vormgeving van het nieuwe Stationsplein, slaat ook op andere terreinen aan. De inwoners waarderen het ‘eigene’ dat ervan uitstraalt en raken meer betrokken bij de historische elementen in hun eigen omgeving. Dat leidt bijvoorbeeld tot vragen aan de vereniging over mogelijk bedreigde panden, ook al hebben die niet altijd monumentale waarde. Ook het verheugend grote bezoek aan de laatste ledenvergadering in 2014 (meer dan 110 personen bezochten deze in de Oostzijderkerk) is daar wellicht een uiting van. En niet te vergeten de voornemens die in het kader van Aan de Zaan (een social media-achtig activiteitenplatform in De Fabriek in Zaandam) worden ontwikkeld voor 2015: het Europees jaar van het industrieel erfgoed. Samen met de Erfgoedmarkt die wij op 13 juni 2015 organiseren in de Stoomhal in Wormer belooft 2015 een memorabel jaar te worden.

 

[tabby title=”Behoud” open=”no”]

Behoud en bescherming van het Zaanse erfgoed

 

[qafp id=2098] [qafp id=2102] [qafp id=2105] [qafp id=2107] [qafp id=2108] [qafp id=2109] [qafp id=2110] [qafp id=2111] [qafp id=2112] [qafp id=2113] [qafp id=2114] [qafp id=2116]

 

[tabby title=Bestuur]

Bestuursactiviteiten

[qafp id=2118] [qafp id=2119] [qafp id=2120] [qafp id=2121] [qafp id=2122] [qafp id=2123] [qafp id=2124] [qafp id=2125] [qafp id=2126] [qafp id=2127] [qafp id=2128] [qafp id=2129] [qafp id=2130] [qafp id=2131]

 

 

 

[tabby title=Communicatie]

Communicatie

[qafp id=2135] [qafp id=2136] [qafp id=2137] [qafp id=2138] [qafp id=2140] [qafp id=2141]

 

 

 

[tabby title=Organisatie]

Organisatie van de vereniging

[qafp id=2143]

 

Werkgroepen met leden

 

[qafp id=2144] [qafp id=2145] [qafp id=2146] [qafp id=2147] [qafp id=2148] [qafp id=2149] [qafp id=2150] [qafp id=2151] [qafp id=2152] [qafp id=2153]

 

[tabbyending]

 

 

financieel jaarverslag 2014