Visie politieke partijen Zaanstad

Op 27 september 2013 heeft Zaans Erfgoed politieke partijen in Zaanstad een brief gestuurd over de betekenis van bescherming van het erfgoed, met het verzoek daar de nodige aandacht aan te geven in de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014.

Hoe heeft deze brief doorgewerkt in de verkiezingsprogramma’s van de partijen?

Klik hieronder op de naam van de politieke partij om het betreffende citaat uit het verkiezingsprogramma te lezen.

 

Standpunten politieke partijen

De Zaanstreek kent een rijk en bloeiend cultureel verenigingsleven. Talloze verenigingen zetten zich in op allerlei specifieke terreinen en bevorderen daarmee tevens de cohesie in de Zaanse samenleving. Cultuur in enige vorm is voor vele Zaankanters een belangrijke tijdsbesteding. verenigingen zijn daarmee een belangrijke partner voor de gemeente.

Fonds voor kleine verenigingen

De ChristenUnie wil daarbij het belang van kleine verenigingen benadrukken. Zij worden nogal eens over het hoofd gezien maar spelen een belangrijke rol. als voorbeeld geldt een orkestvereniging die betaalbare muziekles in een groep voor kinderen aanbiedt. omdat het werk van kleine verenigingen vooral door vrijwilligers gedaan wordt, is een relatief klein bedrag aan gemeentelijke ondersteuning vaak al genoeg om het voortbestaan te kunnen garanderen. De ChristenUnie wil hiervoor een fonds waaruit geput kan worden voor basisvoorzieningen en bijvoorbeeld het vinden van betaalbare huisvesting.

Grote spelers

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat grote voorzieningen zoals De Bieb, Fluxus, de Fabriek en het Zaantheater kunnen blijven bestaan en realiseert zich tegelijkertijd dat ook deze instellingen niet aan bezuinigingen kunnen ontkomen. De ChristenUnie wil echter dat bezuinigingen niet worden opgelegd van bovenaf, maar dat samen met deze instellingen wordt gewerkt aan realistische bezuinigingsdoelstellingen die het belang van de partijen recht doen. een bibliotheekvoorziening is onmisbaar voor educatie en behoud van kennis, o.a. van de Zaanse cultuur en ons erfgoed. Zeker nu het aantal bezoekers van de Bieb stijgt, geeft de gemeente prioriteit aan het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en het aanbod van de vestigingen van De Bieb. De ChristenUnie wil dat de bibliotheekfunctie en de lessen van Fluxus zoveel mogelijk in de wijken blijven in plaats van op een enkel centraal punt zodat deze voorzieningen goed en zelfstandig bereikbaar blijven voor kinderen en wellicht ook voor minder mobiele ouderen. het Zaans Museum, het Breethuis, het Czaar Peterhuisje en verschillende andere Zaanse historische verenigingen herbergen een schat aan informatie en bijzondere stukken die de rijke Zaanse historie en cultuur laten zien. Wij zijn van mening dat er nog verschillende mogelijkheden zijn om deze instellingen te versterken en hun belang voor de Zaanstreek beter te benutten.

Monumenten en molens

Historische gebouwen en monumenten die onze streek haar karakter geven verdienen bescherming. De gemeente maakt gebruik van de deskundigheid die hierover in de stad aanwezig is. Beeldbepalende gebouwen zoals de Bonifatiuskerk moeten in stand gehouden worden.

Molens zijn als grote bezoekerstrekkers het paradepaardje van de gemeente. Daar mag iets tegenover staan. De ChristenUnie is daarom van mening dat de vereniging De Zaansche Molen nog enkele jaren gemeentesubsidie moet krijgen. Wij zien graag meer samenwerking tussen deze vereniging en het Zaans museum.

Standpunten Cultuur

 • de gemeente versterkt de communicatie met de culturele verenigingen
 • er vindt geregeld overleg plaats en er wordt voor gezorgd dat ook de kleine verenigingen zich gekend en gehoord weten
 • de gemeente werkt goed samen met verenigingen en stelt voldoende budgetten beschikbaar om een gezamenlijk goed basispakket te kunnen verzorgen waaronder ook de organisatie van bijv. de open Monumentendag en het stimuleren van toeristische activiteiten (bijv. Zingen op de Zaan)
 • Bedrijven en particulieren worden benaderd om financieel bij te dragen aan culturle activiteiten
 • de bibliotheek moet bereikbaar blijven voor kinderen en ouderen, zo nodig worden vestigingen verplaatst naar multifunctionele centra.
 • de gemeente werkt beter samen met de museale instellingen in de gemeente; bezuinigingen op de budgetten van musea mogen niet ten koste gaan van haar educatieve taken

Waarom vindt de PvdA cultuur en erfgoed belangrijk:

Cultuur en Erfgoed leveren een belangrijke bijdrage aan de aantrekkelijkheid van Zaanstad. De voorzieningen, zoals musea, monumenten, landschap en molens trekken jaarlijks vele bezoekers. Dat biedt geweldige mogelijkheden. Keuzes zullen gemaakt worden in welke onderdelen de overheid een actieve stimulerende rol of een faciliterende rol heeft. Cultuur en Erfgoed hebben een brede functie. Het draagt bij aan de ontwikkeling en ontplooiing van onze eigen inwoners. Het is ook een belangrijke pijler voor het toerisme. Een aantrekkelijk aanbod trekt jaarlijks vele honderdduizenden bezoekers naar de Zaanstreek.

Ons erfgoed vormt de ziel van de Zaanstreek en is een belangrijke pijler voor de identiteit. In fysieke verschijning of in het verhaal schuilt de geschiedenis van de streek. Het erfgoed in de vorm van molens, Zaanse houtbouw en het industriële erfgoed trekken jaarlijks vele bezoekers. Erfgoed vertegenwoordigt niet alleen een historische waarde, maar kan in de vorm van herbestemming ook een belangrijke bijdrage leveren aan het heden en de toekomst.

 Wat is er bereikt:

 • In 2013 is een nieuwe toekomstvisie Cultuur vastgesteld
 • In 2013 is een besluit genomen om een aantal culturele activiteiten te clusteren in een nieuw te realiseren gebouw op het Stadhuisplein
 • In 2011 zijn een Zaanse Erfgoedvisie en uitvoeringsplan vastgesteld
 • De samenwerking tussen de gemeente en de Zaanse erfgoedverenigingen is versterkt
 • Door een proactief beleid hebben tientallen objecten de monumentenstatus gekregen
 • De herstructurering van het Hembrugterrein is eindelijk van start gegaan. Veel van de aanwezige monumenten zijn wind- en waterdicht gemaakt en geschikt gemaakt voor herbestemming.

Wat wil de PvdA de komende periode bereiken:

 • Op het gebied van aanwijzing, herbestemming en ondersteuning werkt de gemeente actief samen met de erfgoedverenigingen
 • De gemeente blijft een actief aanwijsbeleid voeren
 • De gemeente voert een actief beleid op het gebied van herbestemming van monumenten
 • De gemeente ondersteunt en faciliteert het cultureel erfgoed in randvoorwaardelijke sfeer
 • De transformatie van het Hembrugterrein wordt onveranderd voortgezet. Stap voor stap moet het terrein ontwikkeld worden, opdat wonen, werken en recreatie op termijn mogelijk is.

 


De VVD vindt historisch besef, vooral voor de jeugd, van groot belang en is daarom voorstander van het behoud en het versterken van ons cultureel erfgoed op de Zaanse Schans en in de historische en beschermde stads- en dorpsgezichten.

 


Zorg voor monumenten

Het CDA wil een actief beleid om monumenten te renoveren en te behouden, ook al zit de gemeente financieel krap. Het CDA is voorstander van een nauwe samenwerking met het  Zaans Erfgoed en andere erfgoedverenigingen, waar veel kennis gebruikt kan worden voor het vormgeven van een goed monumentenbeleid. Politiek moet aanbod van Zaans Erfgoed gebruiken! Zorg voor monumenten is vaak inzet van ambtenaren die het werk van de deskundigen bij de erfgoedverenigingen overdoen.


Toerisme

Kunst, cultuur en historisch erfgoed kunnen beter worden gecombineerd met toerisme en economie. D66 zet in op langer toeristisch verblijf in onze stad, bijvoorbeeld op de Zaanse Schans. Het bestemmingsplan nu laat geen aanvullende horeca of hotelfunctie toe. Dit vindt D66 een gemiste kans. Voor de internationale toerist behoren wij tot Groot-Amsterdam. De promotie van de Zaanse Schans dient hierop in te spelen en gecombineerd te worden met al het overig moois dat onze streek te bieden heeft. Het stadshart van Zaandam wordt al een trekpleister op zich, maar ook Zaanstad-Noord heeft toeristen veel te bieden. Daar zou de gemeente meer op mogen inspelen.
Wandel-, fiets- en vaarroutes zouden moeten worden doorgetrokken. Het Hembrugterrein zou zo veel mogelijk toegankelijk moeten worden gemaakt. Waar elders vind je een zo grote collectie aan industrieel erfgoed en bovendien een bos als in Zaanstad? De gemeente moet hier meer op aandringen bij de beheerder van dit terrein.

Cultureel erfgoed

Ons cultureel erfgoed – molens, houtbouw, industrieel – vormt een brug tussen ons verleden en de Zaanse toekomst. Het draagt bij aan het versterken van de Zaanse identiteit. Naast wonen en werken is het kunnen ontspannen in eigen stad voor D66 ook van groot belang. Zaanstad moet geen slaapstad zijn.

De huidige erfgoedvisie blijft wat D66 betreft gehandhaafd. Als brug tussen verleden en toekomst blijft er geld beschikbaar voor het behoud van erfgoed, ook als de gemeentefinanciën onder druk staan.

Naast houtbouw moet ook het industrieel erfgoed meer worden geëtaleerd.

De ingezette koers op het Hembrugterrein, het restaureren van monumenten en gefaseerd opleveren, wordt niet gewijzigd. Het Hemburgterrein wordt beter ontsloten. Dit kan bijvoorbeeld door een fietsverbinding vanaf Amsterdam langs de noordoever van het IJ.

D66 wil monumentale panden die in bezit zijn van de gemeente tegen een gunstig huurtarief in gebruik geven aan huurders, op voorwaarde dat de huurders bijdragen aan het onderhoud (in geld of in natura). Op deze manier levert gebruik van verlaten panden een win-win situatie op. De ‘anti-kraak’ op het Hembrugterrein is een goed voorbeeld van hoe dit werkt.

 Evenementen

Een evenement wat ons industrieel erfgoed etaleert zal kunnen bijdragen aan vestiging van bewoners en bedrijven in Zaanstad.

 


 

Toerisme

Het toerisme in de Zaanstreek moet nog sterker worden gestimuleerd. Er komen nu al jaarlijks veel honderdduizenden toeristen naar de Zaanse Schans. En ook het centrum van Zaandam heeft te maken met een groeiend aantal toeristische bezoekers.

GroenLinks vindt dat er nog intensiever samengewerkt kan worden met de regio.

Het zou bovendien goed zijn als er meer overnachtingsmogelijkheden zouden komen. GroenLinks heeft meermalen gepleit voor het instellen van camperplaatsen.

 

Industrie

De Zaanstreek is al sinds de zestiende eeuw een belangrijk industriegebied. Halverwege de zeventiende eeuw stonden er meer dan 900 molens langs de Zaan. En de vele houtzaag-, papier- en verfmolens leverden een grote bijdrage aan de industriële bloei die de streek destijds doormaakte.

GroenLinks is trots op dit verleden. Het is belangrijk om het industrieel erfgoed te koesteren.

 


Monumenten

De gemeente heeft momenteel een efficiënt gemeentelijk monumentenbeleid. De personeelsbezetting om dit beleid handen en voeten te geven is echter nog steeds onvoldoende.

Zaanstad dient actiever te streven naar het plaatsen van historische panden en gebieden, drijvend en cultureel erfgoed op de monumentenlijsten. Zaanse historische monumenten dienen te blijven waar ze staan. Het bestaan van dergelijke monumenten of replica’s ervan op de Zaanse Schans kan en mag nooit de reden zijn om ze elders uit Zaanstad weg te halen. Initiatieven zoals de Stichting Domineestuin en het herinrichten van het Krimp door middel van historiserende nieuwbouw moeten actief worden gesteund door de gemeente.

Zaanstad dient ervoor te waken dat het in de toekomst alleen maar uit nieuwbouw zal bestaan. De gemeente moet streven naar een goed evenwicht tussen nieuwbouw en haar historisch erfgoed. Dit is een noodzaak voor een aangenaam en mooi Zaanstad. ROSA vindt dat het Hembrugterrein een gemengde bestemming moeten krijgen, met behoud van de specifieke architectuur, bouwstijl en natuur. Het gemeentebestuur onderschreef deze ROSA-wens de afgelopen jaren gelukkig steeds meer.

De Zaanse molens zijn het toeristisch paradepaardje van de Zaanstreek. Bezuinigingen hierop zijn uit den boze. Voorkomen moet worden dat we de kip met de gouden eieren gaan slachten.

Historische verenigingen dienen meer betrokken te worden bij het gemeentelijk beleid.

 


Het Zaanse karakter van vele woningen en bedrijven in onze streek moet bewaard blijven. Zo nodig door bepaalde buurten tot beschermd dorpsgezicht te verklaren.

Ook dient rekening te worden gehouden met beeldbepalende huizen en gebouwen.

Het behoeft dan ook nauwelijks betoog, dat de ZOG sterk voor het behoud van monumenten en het industriële erfgoed is. De gemeente dient te bewaken dat monumenten tijdig op de monumentenlijst wordt geplaatst.


Monumentenbeleid

Democratisch Zaanstad staat voor het behoud van waardevolle karakteristieke bebouwing en monumenten. In het verleden zijn veel historische objecten gesneuveld onder de vernieuwingsdrang. De gemeente Zaanstad heeft weliswaar een monumentenbeleid maar de uitvoering van dit beleid is vooral gebaat bij een snelle reactie op aanvragen die betrekking hebben op renovatie of herontwikkeling. Dit verdient ons inziens extra aandacht.

Subsidies en cultuur

Het uitgangspunt van Democratisch Zaanstad is, dat het geen kerntaak van de gemeente is om professionele cultuur te subsidiëren. Subsidies zijn geen vanzelfsprekendheid meer en zullen beperkt worden gegeven. Bij de aanvraag zal een plan van aanpak moeten worden geschreven en de subsidievrager zal moeten aantonen op welke wijze deze op termijn inkomsten zal genereren waardoor de subsidie kan worden afgebouwd en uiteindelijk zelfs worden stopgezet.

Subsidies voor ons historisch erfgoed zullen langer moeten doorlopen, maar de beheerders hebben wel de verplichting beter te exploiteren, zodat de subsidies verminderd kunnen worden.

Wij zijn van mening dat kunst en cultuur goed samen kunnen gaan met sponsoring vanuit het bedrijfsleven.

Toerisme

In en rondom Zaanstad is er veel water. Niet alleen het water maar ook de water gerelateerde cultuurhistorie zoals de Zaanse Schans , vormen een belangrijk onderdeel van Zaanstad. Dat biedt kansen voor de vrijetijdseconomie in deze stad. Watersporters en waterrecreanten kunnen van dit aanbod genieten en dragen daarmee bij aan een toename van de bestedingen in onder meer de horeca en de detailhandel. De centrale vraag is of Zaanstad de kansen voor watertoerisme voldoende benut. Democratisch Zaanstad is van mening van niet. Wij zijn voorstander voor meer en betere voorzieningen voor de watersport passanten zowel bij de Zaanse Schans voor dagrecreatie als in de Zaanbocht in Wormerveer, hier stellen wij voor om betere voorzieningen te creëren zoals 220-volt walaansluitingen en het plaatsen van een toilet- en douchevoorziening.

 

 


 

Share Button