ANBI-status: 125% belastingaftrek bij schenking aan de vereniging

De Vereniging Zaans Erfgoed is door de belastingdienst erkend als een Culturele ANBI, een  Algemeen Nut Beogende Instelling.

Daardoor zijn uw donaties aan de vereniging voor 125% aftrekbaar van de belastingen. Dit is geregeld in de Geefwet.

Er is een rekentool voor, mocht u willen berekenen hoe dat werkt.

Draagt u de bescherming van het  Zaans erfgoed een warm hart toe? Steun ons dan met een extra gift, zodat wij meer activiteiten kunnen ondernemen.

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL30 INGB 0662 3799 85, t.n.v. Vereniging Zaans Erfgoed.

Hieronder vindt u de bij de ANBI-status behorende openbare gegevens.

Naam: Vereniging Zaans Erfgoed

KVK-nummer: 34211912

Fiscaal nummer: 81.57.48.188

Secretariaatsadres: Ada Hannaart, Veeringzoom 96, 1541 SE Koog aan de Zaan

Bestuur:

Peter Tange, voorzitter

Ada Hannaart, secretaris

Mieke van Braam, penningmeester

Jan Piet Bloem

Klaas de Boer

Paul Carree

Cees Hooyschuur

Ron Kiburg

René Prins

Winnie de Wit

 

Doelstelling van de vereniging:

 • het behoud, de bescherming en de restauratie van roerend en onroerend goed in de Zaanstreek, waarbij het gaat om historische en bouwkundig waardevolle gebouwen zoals woningen en (bedrijfs)gebouwen, zulks met inbegrip van de daartoe behorende inventaris en overig toebehoren, maar ook om objecten die behoren tot de infrastructuur van de Zaanstreek, zoals bijvoorbeeld sluizen en bruggen;
 • Het documenteren, vergroten van het inzicht en het instandhouden van de kennis van alle aspecten van de Zaanse cultuurhistorie;
 • Het toegankelijk maken van haar kennis aan een zo groot mogelijk publiek om te komen tot een zo verantwoord mogelijke historische beeldvorming;
 • Het verlenen van steun en het geven van bekendheid aan de activiteiten van de Stichting Zaans Schoon en de Vereniging Zaans Erfgoed;
 • het bevorderen van de samenwerking tussen de regionale en plaatselijke cultuurhistorische verenigingen en stichtingen in de Zaanstreek.

 

Beleidsplan: de vereniging heeft op 20 november 2010 een Missie vastgesteld waarin de doelstelling wordt uitgewerkt: Uitgesproken Zaans.

Als concrete activiteiten worden ondernomen:

 •  gegevens verzamelen en onderzoek (laten) doen
 • meewerken aan het verschijnen van publicaties over cultuurhistorische onderwerpen
 • contacten onderhouden met particulieren, organisaties en overheden
 •  publieke belangstelling wekken o.a. door voorlichting te geven
 • samenwerken met gelijkgerichte organisaties
 • instellen van prijzen
 • bijeenbrengen van gelden of fondsen
 • en verder alles wat helpt om het doel te bevorderen.

 

Beloningsbeleid: de bestuursleden en leden van werkgroepen zijn vrijwilligers. Gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

Verslag van de activiteiten: op de site en op de halfjaarlijkse ledenvergaderingen wordt verslag uitgebracht. Zie de activiteiten van

Financiële verantwoording: zie de verslagen van