Succes ZE: versterking Noorddijk aangepast

Geplaatst op: 29 maart 2019

Wat doet de Vereniging Zaans Erfgoed eigenlijk allemaal? Zichtbaar zijn wij eigenlijk alleen in publieksactiviteiten zoals lezingenmiddagen en ledenvergaderingen, en natuurlijk brengen wij – via een aparte stichting – het prachtige blad Zaans Erfgoed uit. Maar er gebeurt veel en veel meer. Om daar een beeld van te schetsen starten wij met een serie, waarin onze successen – en mislukkingen – getoond worden. Vandaag deel 1: hoe een deel van de middeleeuwse Noorddijk gered werd van aantasting door dijkverzwaring.

Binnen het roodomlijnde gedeelte wordt de Noorddijk in Westknollendam versterkt.

In april 2018 kondigde Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) aan, een deel van de Noorddijk  in Westknollendam te gaan versterken. Het betreft deel van deze dijk, met wandelpad, dat achter de Piet Kuiperlaan/Geertje Pel-Grootstraat aan de Zaan ligt. Dit gedeelte van de oude, middeleeuwse dijk was afgekeurd op stabiliteit en diende verhoogd en verbreed te worden.  Naast waterkering is deze dijk – vanwege de aanleg in de 14e eeuw – dus eigenlijk ook een historisch landschappelijk monument.

Een deel (ter hoogte van het zgn. Geitenweidje) zou door de dijkverbreding zodanig breed uitvallen, dat de dijksloot gedempt zou moeten worden en hier een minimale greppel voor teruggebracht zou worden. Met het verdwijnen van deze dijksloot – ook wel teensloot genoemd – zou het historisch profiel drastisch worden aangetast.

Bewoonster Marga Palmboom – die tevens burgerlid is van de Adviescommissie Welstand en Monumenten Zaanstad – kaartte deze aantasting aan bij onze werkgroep Advies, Documentatie en Meldpunt. De werkgroep deed navraag bij stadsarcheoloog Piet Kleij. Hij concludeerde dat er weliswaar geen archeologische schade zou zijn, maar dat actie toch gewenst was, aangezien het ook de taak van Zaans Erfgoed is om te zorgen voor bescherming van Zaanse cultuurhistorische waarden – waaronder mede het landschap valt.

Daarna hebben de vereniging Zaans Erfgoed en de Stichting Zaans Schoon bezwaar gemaakt d.m.v. het indienen van een  zienswijze.

Naar aanleiding daarvan heeft zowel het hoogheemraadschap als de gemeente Zaanstad een onafhankelijk bureau ingeschakeld om onderzoek te doen naar de cultuurhistorische waarde – Royal Haskoning DHV en Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland. HHNK heeft vervolgens met ons als indieners en met de gemeente Zaanstad overlegd, en het plan aangepast.

Besloten is de teensloot op originele breedte terug te brengen, zodat de zichtlijnen en de beleving van het oude dijkje in stand blijven. De sloot zal 3,5 meter breed en 50 centimeter diep worden. De uitvoering is gepland in de zomer van 2019.

 


Het bijzondere stukje dijk met teensloot, gefotografeerd door Jan Piet Bloem van de werkgroep Advies, Documentatie en Meldpunt Zaans Erfgoed.

Share Button

Nieuws archief