Financieel verslag 2013

Geplaatst op: 17 oktober 2014

Na enkele jaren waarin de vereniging het boekjaar met een klein verlies moest afsluiten gaf 2013 een positief beeld. Dat was deels het gevolg van de contributieverhoging met € 1,50 per jaar waartoe voor 2013 was besloten. Belangrijker was dat de stichting Zaanse Geschiedschrijving ons meldde dat de productie van de twee delen Geschiedenis van de Zaanstreek goedkoper was uitgevallen dan begroot. Alle sponsors kregen een aanmerkelijk bedrag terug, voor onze vereniging € 5.340. Deze niet begrote meevaller maakte het onder meer mogelijk om de plannen voor een nieuw logo uit te voeren en om een sponsorbijdrage te verstrekken voor het boek Hout aan de Zaan.

Voor de bijdrage van de vereniging aan het Van Gelder Monument was al eerder een reservering op de balans opgenomen.

Het financiële jaar kan als volgt worden samengevat:

 

JAAROVERZICHT  2013
Balans per 31 december 2013
2013
ACTIVA
Vaste activa
Participatie Stg. Uitgeverij Zaans Erfgoed 7.500
Presentatieschermen 200
Liquide middelen
ING Rekening Courant 6.255
ING Kwartaal Plusrekening 67.213
81.168
PASSIVA
Eigen Vermogen 33.553
Voorzieningen
Van Gelder Zuilen 500
Museum Haven 17.538
Tentoonstelling Positief Beeld 2.738
Oral History Group 2.595
PR en werkgroepen 1.500
Schulden op korte termijn
Uitgeverij 18.985
Vooruitontvangen contributies 508
Huur Weefhuis en Boek Hout a.d. Zaan 1.305
Diverse transitoria 1946
81.168
Staat van lasten en baten 2013
lasten
Blad Zaans Erfgoed 19.585
Nieuw logo en briefpapier 1.853
Sponsoring Hout aan de Zaan 1.000
Huur en secretariaat 1.670
Bankkosten en inning contributie 1.416
Reservering Zaans Erfgoedprijs 750
Documentatie en website 764
Algemene Ledevergaderingen 890
Overige Algemene Kosten 1.361
29.289
baten
Contributies 26.372
Ontvangen Subsidie 458
Restitutie Stg. Zaanse Geschiedschrijving 5.340
Overige baten 1.260
33.430
Batig saldo 2013 4.141

 


← Financieel verslag 2013
Share Button
Nieuws archief